LEŚNIK maraton górski
LEŚNIK maraton górski

REGULAMIN LEŚNIK 2022

Regulamin zawodów LEŚNIK Wiosna / Lato /Jesień / Zima         

Aktualizacja: 26.11.2022

 

1. CEL IMPREZY

Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie
Promocja długodystansowych biegów górskich
Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych

Promocja zdrowego stylu życia oraz aktywnej turystyki górskiej.

Promocja walorów turystycznych Gmin: 

Bielsko, Szczyrk, Porąbka, Czernichów, Jeleśnia, Andrychów, Węgierska Górka.

 

2. ORGANIZATOR I KIEROWNICTWO ZAWODÓW

Organizację Zawodów koordynuje:

FUNDACJA AKTYWNE BESKIDY

ul. Sportowa 42, 43-356 KOBIERNICE

NIP 5472157757   REGON 363316006  KRS0000594160

kontakt: aktywnebeskidy@gmail.com

 

WSPÓŁPRACA I WSPARCIE: Gmina Porąbka LEŚNIK Wiosna

 

3. TRASA

SpeedLEŚNIK: ok 10-15km

PółLEŚNIK: ok 20-30km

LEŚNIK: ok. 40-50km

 

Zawody rozgrywane są w czterech porach roku, w czterech różnych lokalizacjach Beskidów i na 12 różnych dystansach. Limit czasu na wszystkie dystanse to 10h.

 

4. TERMIN I MIEJSCE

WIOSNA  9.04.2022 - Porąbka

LATP  2.07.2022 - Szczyrk
JESIEŃ  24.09.2022 - Soblówka

ZIMA  03.12.2022 - Bielsko-Biała

 

Baza/biuro/program zawodów: zostaną podane na stronie zawodów tuż przed imprezą w zakładce INFO.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnikiem wszystkich dystansów może być każdy kto do dnia Zawodów ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w zawodach co zawodnik będzie musiał potwierdzić własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym dostarczonym do biura zawodów przy rejestracji.
 • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowolny dowód tożsamości;
 • Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Pomoc techniczna osób towarzyszących na trasie biegu jest zabroniona, pod rygorem dyskwalifikacji;
 • Zawodnicy są zobowiązani do bezwględnego udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie
  w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie;
 • Zawodnikom nie wolno startować pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
  odurzających bądź w stanie wskazującym na spożycie pod groźbą natychmiastowej i bezwarunkowej dyskwalifikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na zdrowiu Zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków

6. ZGŁOSZENIA/ZAPISY

 • Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który jest dostępny na stronie zawodów w zakładce ZAPISY.
 • Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej (o ostatecznej kolejności decyduje data wpłynięcia wpłaty na konto organizatora)
 • Termin zakończenia zapisów na zawody, wysokość wpisowego wraz z datami uiszczania opłat podana na stronie internetowej w zakładce ZAPISY

7. LIMIT UCZESTNIKÓW

Przewiduje się łączną liczbę Zawodników - 500 osób na każdą porę roku

Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia limitu Zawodników.

 

8. WPISOWE

Uwaga: zanim opłacisz wpisowe - ZAREJESTRUJ SIĘ! 

Szczegółowe kwoty podane w zakładce ZAPISY

 

Opłatę należy wnosić przelewem na konto Fundacji Aktywne Beskidy:

ING Bank Śląski: 08 1050 1070 1000 0090 3082 0733

Tytuł wpłaty: ”Nazwa biegu, dystans, wybrana pora roku, imię i nazwisko”

np. SPEED Leśnik LATO Jan Kowalski 

lub za pośrednictwem TPay - opłata automatyczna (Lista startowa - opłać udział)

 

ZWROT WPISOWEGO:

W przypadku nie zgłoszenia się Zawodnika na Zawody nie przysługuje zwrot wpisowego.

W przypadku zdarzeń losowych możliwe jest odstąpienie i/lub sprzedaż swojego pakietu startowego innemu Zawodnikowi. W tym celu należy bezwględnie zgłosić nam to mailowo.

 

PRZENIESIENIE OPŁATY STARTOWEJ

Przeniesienie Opłaty startowej na innego Uczestnika jest możliwe najpóżniej tydzień przed planowanym terminem zawodów, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25 zł. Opłatę manipulacyjną należy wpłacić na numer konta organizatora.

 

9. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

UWAGA: WO  jest każdorazowo dostosowywane do warunków atmosferycznych na kilka dni przed zawodami!

W trakcie trwania całych zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które może być kontrolowane na trasie i/lub również na Mecie. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować naliczeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją zawodnika.

 

Wyposażenie obowiązkowe:

- numer startowy z chipem, który otrzymujecie od nas (umieszczony w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania),

- telefon komórkowy z baterią działającą przez cały czas trwania biegu (zalecany włączony roaming),

- folia NRC w rozmiarze pozwalającym na otulenie całego ciała

- obuwie odpowiednie do biegów terenowych (z tzw. bieżnikiem)

- w edycji wiosennej i zimowej OBOWIĄZKOWO: ciepła czapka, rękawiczki, kurtka wiatroodporna z kapturem 

- zapas jedzenia (ok 400kcal)

- czołówka

- kijki ZALECANE

- obowiązkowy kubek wielokrotnego użycia (bidon, butelka)

- wgrana w telefonie aplikacja RATUNEK

 

10. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzymuje następujące świadczenia startowe:

- imienny numer startowy z chipem

- elektroniczny pomiar czasu

- zabezpieczenie medyczne

- oznakowaną trasę

- napoje i wyżywienie na trasie

- depozyt

- ciepły posiłek na Mecie

- pamiątkowy medal

- uzyskany wynik przesłany smsem na podany przy zgłoszeniu nr telefonu

- trofea dla Zwycięzców

- ostatni Zawodnik najdłuższego dystansu (mieszcżący się w limicie) otrzymuje LEŚNIKOWEGO Dziada, a ostatni Zawodnik z PółLeśnika - Zająca. Są to przepiekne maskotki, za każdym razem inne, wykonane ręcznie przez fantastyczne Dziewczyny z 'Przytulnej Pracowni': Martę i Małgosię 

 

11. KLASYFIKACJA

Na wszystkich dystansach będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn. 

Będzie też prowadzona oddzielna klasyfikacja roczna - na podstawie całkowitego czasu osiągniętego we wszystkich czterech imprezach.

Zwycięzcy otrzymują Trofea i nagrody w zależności od hojności Sponsora.

 

12. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkich zawodników na trasie obowiązują :

- zasady Fair-Play,

- bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie tras

- bezwględny zakaz śmiecenia

Nie zastosowanie się do powyższego grozi dyskwalifikacją Zawodnika!

 

Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników, bez prawa zwrotu wpisowego.

 

13. OCHRONA PRZYRODY

Uczestników zawodów na czas startu w zawodach obowiązuje:

- zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów,

- zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,

- zakaz zaśmiecania, wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych,

- zakaz niszczenia przyrody,

- w przypadku przekraczania jezdni - przestrzeganie zasad ruchu drogowego

Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika!

 

14. REGULACJE DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
W związku z możliwym zagrożeniem epidemicznym Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia stosownej instrukcji sanitarno-epidemiologicznej zgodnej z bieżącymi regulacjami prawnymi, zaleceniami oraz stanem wiedzy medycznej.
O ewentualnym wprowadzeniu Instrukcji oraz jej treści Uczestnicy zostaną poinformowani na stronie zawodów i/lub drogą mailową oraz na FB.
W przypadku wprowadzenia Instrukcji Uczestnicy zobowiązani są do jej przestrzegania, a niestosowanie się do jej postanowień zagrożone jest upomnieniem, karą czasową, zakazem wstępu na teren Zawodów lub dyskwalifikacją.
Instrukcja wprowadzać może szereg zmian w organizacji Zawodów, w tym w szczególności:
- nakazy i zakazy dot. zachowania dystansu społecznego, zasłaniania twarzy, dezynfekcji itp.,
- możliwość zmiany procedury startu ze startu masowego na start w grupach,
- możliwość zmiany organizacji punktów odżywczych,
- możliwość zmiany organizacji biura zawodów,
- możliwość zmiany harmonogramu zawodów z zachowaniem dat określonych w Regulaminie.
Akceptując niniejszy Regulamin każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości fakt, iż nawet daleko idąca ostrożność oraz przestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych przez Uczestników oraz Organizatora nie wyklucza możliwości zarażenia chorobami zakaźnymi a ewentualne roszczenia Uczestników w związku z zarażeniem będą bezzasadne.

 

15. OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE (RODO)

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności w relacjach z Zawodów, materiałach promocyjnych oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów.
Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Aktywne Beskidy, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.
Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu oraz firmy obsługujące płatności elektroniczne.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.
 • W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.
 • Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.
 • Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym biegu górskim. Jednocześnie zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.
 • Informacje o istotnych zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

 

SPONSORZY:

 

 

 

 

 

PARTNERZY:

 

 

© Copyright 2015 TEAM 2008
All Rights Reserved.
Wykonanie serwisu: RevolWEB